Schach-Termine 2018/19

März18-Aug18
Sept18-Feb19
März19-Aug19
 
September 18 Oktober 18 November 18 Dezember 18 Januar 19 Februar 19
1  1  1  1  1  1 
2  2  2  2  2  2 
3  3  3  3  3  3 
4  4  4  4  4  4 
5  5  5  5  5  5 
6  6  6  6  6  6 
7  7  7  7  7  7 
8  8  8  8  8  8 
9  9  9  9  9  9 
10  10  10  10  10  10 
11  1126. 11  11  11  11 
12  12Magde- 12  12  12  12 
13  13burger 13  13  13  13 
14  14Open 14  14  14  14 
15  15  15  15  15  15 
16  16  16  16  16  16 
17  17  17  17  17  17 
18  18  18  18  18  18 
19  19  19  19  19  19 
20  20  20  20  20  20 
21  21  21  2112.Offene 21  21 
22  22  22  22Südharz- 22  22 
23  23  23  23meisterschaft 23  23 
24  24  24  24  24  24 
25  25  25  25  25  25 
26  26XII.Falken- 26  26  26  26 
27  27seer 27  27  27  27 
28  28Open 28  28  28  28 
29  29  29  29  29    
30  30  30  30  30    
   31     31  31